Sidste nye status på overenskomstproblematikken

Håber du er kommet godt ind i det nye år.

I dette nyhedsbrev er en status angående sagerne vedrørende det faglige problem dækningsområdet, hvor det sidste møde inden overgivelse til sagsbehandling ved Faglig Voldgift finder sted i denne måned. Sagen behandles i forhold til AAB.

Vi har også en kort beskrivelse af ”Lov om beskyttelse af whistleblowere”, der er trådt i kraft 17.12.2021 og udvides i 2023. Er ordningen etableret på din arbejdsplads?

Endelig kan du læse forbundsformandens syn på opgaver i 2022 samt den nye aftale med Alka for ulykkesforsikring, der kan være et godt tilbud for dig.

Med venlig hilsen
bestyrelsenOVERENSKOMSTEN –  STATUS januar

Inspektørerne

Status overenskomstproblematikken

Det første organisationsmøde var aftalt til afholdelse den 19.01, men blev aflyst af Dansk Erhverv, hvorfor mødet er udskudt til den 28.01 hos AAB.

Kan der ikke opnås enighed, hvilket vi tvivler på er muligt på baggrund af parternes tidligere tilkendegivelser, overgår sagen til Faglig Voldgift, hvor forhandlingerne foregår mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for endelig afgørelse.

Domea, der havde udsendt nye ansættelseskontrakter til de ansatte inspektører, satte forholdet i bero, efter de fik kendskab til, at DE og fagforeningen ikke var enige. Forholdet genoptages, når der foreligger en afgørelse på problematikken.

Yderligere har vi nu konstateret, at nogle boligselskaber overfører medarbejdere, der udfører ”inspektørarbejde”, til AC-overenskomsten med begrundelsen, at de har en akademisk uddannelse.

Der er afholdt mæglingsmøde angående problematikken, da vores klare vurdering er, at det er arbejdets karakter, der er afgørende for den faglige organisering.

Der kunne ikke opnås enighed, hvorfor der snarest anmodes om organisationsmøde.

Medlemmers stamoplysninger
Vi har konstateret, at nogle medlemmers stamoplysninger ikke er ajourført, hvilket kan skyldes ny mailadresse, telefonnummer og lignende.

Derfor har vi aftalt, at forbundet kontakter inspektørmedlemmerne for at høre om nuværende data. Den, der kontakter jer via call-centret, sidder med begrænsede oplysninger, hvorfor nogle spørgsmål kan forekomme indlysende.
Vi har bl.a. lagt vægt på at få vores oversigt over medlemmer med tillidshverv ajourført.

Kontakt kan ske til pslund13@outlook.dk samt tlf 4497 9315 eller via Faglig Puls tlf 7015 4480

Med venlig hilsen

Preben Sørensen
Formand for inspektørerne


Ny whistleblowerlov: Du kan indberette lovovertrædelser anonymt til Datatilsynet
Inspektørerne

En ny lov beskytter whistleblowere bedre end før og stiller krav om, at større offentlige og private virksomheder etablerer interne whistleblowerordninger.

Læs mere om den nye lov
Din fritidsulykkesforsikring dækker bedre, men koster det samme

I 2022 er din fritidsulykkesforsikring i Serviceforbundet forbedret med et højere beløb ved død eller invaliditet. Men du har stadig den samme lave medlemspris på 39 kroner om måneden.

Se forbedringerne her


 

 

Formand: Det arbejder Serviceforbundet for i 2022

Formand for Serviceforbundet John Nielsen har udvalgt 4 punkter fra den lange liste af områder, som Serviceforbundet arbejder for at påvirke på politisk plan til gavn for medlemmerne og de øvrige danske lønmodtagere.

Læs om de 4 fokusområder her


 

Nyt forlig: Godt nyt til pensionister og ledige. Dårligt nyt til nyuddannede

Fradrag for fagforening sættes op, dagpengene bliver højere, men falder for nyuddannede, og så skal pensionister ikke længere modregnes i pensionen, når de eller deres partner arbejder.

Læs mere om forliget


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef