Her er din nye overenskomst

Her kan du læse om resultatet af overenskomstafstemningen. Vi er vidende om, at der florerer vurdering af, at inspektører er udskrevet af den nye overenskomst.

Derfor udsendes der snarest en redegørelse for denne problematik som en særlig skrivelse til samtlige medlemmer.

Yderligere indeholder dette nyhedsbrev information om et centralt emne, der kan have relevans for egen sagsbehandling i forhold til medarbejdere, MEN også for medlemmer, der er ”gået ned med stress” grundet arbejdsbelastning, hvilket vi har registreret flere tilfælde af den seneste tid. Hvornår er du helt konkret i stand til at genoptage dit tidligere arbejde?

Mange instanser rykker for at få dig på fuld arbejdsindsats hurtigst muligt. Læs artiklen længere nede i nyhedsbrevet og bliv bedre orienteret.

God læselyst!

Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører


Underskrivning af dokument

Nyt om overenskomsten: 96% har stemt for resultatet

Inspektørerne

Seneste Nyhedsbrev indledte vi med følgende:
Som tidligere oplyst er hovedproblemet – dækningsområdet - nu endelig på plads, således drøftelserne af yderligere emner kan genoptages.

Herefter kan det nok være, at forhandlingerne tog fart, og den 25. februar kunne forhandlingsresultatet sendes til urafstemning med frist for afstemning den 9. marts.

I perioden er der udsendt remindere den 2. og 5. marts.

Til det udsendte har 66% afgivet stemme, hvilket må anses for værende acceptabelt.

Stemmefordelingen er: 96% har stemt for resultatet, og 4% har stemt imod. Det betyder, at det forhandlede er vedaget og nu skrives ind i en ny overenskomst for perioden 1.4.2020 til ultimo februar 2023, da vi overgår til en 1. marts-overenskomst. Den nye overenskomst lægges på vores hjemmeside inspektoeren.dk straks, den er sammenskrevet.

Det er aftalt, at Dansk Erhverv/BL skriver til samtlige medlemsorganisationer om resultatet, og at der gerne med lønnen for marts foretages lønregulering fra 1.4.2020 med 513 kroner pr. måned, og at fritvalgsordningens stigning på 1% samtidig reguleres i henhold til det valg, den enkelte tidligere har foretaget.

Fritvalgsordningen
Fra 1.4.2021 udgør puljen 5%, og der kan nu vælges efter den nye aftale. Det vil sige, der kan foretages et kombinationsvalg. Det er ikke fremover et enten eller valg, MEN et både og. Der kan foretages nyvalg hvert år samtidig med lønreguleringen. Arbejdsgiver er ansvarlig for årligt at foretage varsling af valgordningen i rimelig tid.

Valgmulighederne er:

  • Lønudbetaling – værdi 0,87% af den valgte procentandel (hertil kommer feriepenge og pension i den samlede lønsum)
  • Feriepenge
  • Pension
  • Fridage max 2 dage – værdi pr. dag er 0,5%

Det har været en lang proces at komme i mål, da fastlæggelse af dækningsområdet har afstedkommet mange og lange drøftelser med Dansk Erhverv samt internt i Forbundet. Yderligere har formuleringerne været forlagt Forbundets advokat samt FH (tidligere LO) for vurdering inden accept af den endelige formulering af overenskomstens §1 med tilhørende forståelsesnotat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Efter sygemelding – hvornår bliver du anset for at være helt raskmeldt?

En afgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at man kan først anses for fuldt arbejdsdygtig, hvis man kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse på ordinære vilkår i hidtidigt omfang.

Læs om sagen og se, hvad der gælder


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef