Forlig for industriens ansatte – se hovedpunkterne

I dette nyhedsbrev kan du læse en vurdering og konsekvenserne af voldgiftssagen.

I weekenden blev det første forlig indgået på industriområdet. I nyhedsbrevet kan du læse hovedpunkterne i aftalen og få et overblik over, hvad der nu kommer til at ske.

Yderligere kan du læse nogle artikler om, hvad din arbejdsgiver har ret til – det er altid godt at vide, også i forbindelse med egen ageren som inspektør.

God fornøjelse med nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører


Voldgiftssagen

Dommen
Som det fremgår af tidligere udsendt redegørelse har dommeren, på baggrund af en samlet vurdering af den pågældendes arbejdsopgaver samt karakter, vurderet, at den pågældende funktionær fungerer som arbejdsgivers tillidsrepræsentant, og derfor kan kræves holdt uden for overenskomst. Dette sker under henvisning til Hovedaftalen af 1973 mellem DA og LO. Det er således ikke selve formuleringen af dækningsområdet, der er udgangspunkt for tilkendegivelsen.

Præmis
Såfremt en arbejdsgiver vurderer, at en ansats arbejdsopgaver har en karakter og et omfang, der gør den pågældende til arbejdsgivers tillidsrepræsentant, kan arbejdsgiver kræve, at den pågældende ikke er omfattet af en overenskomst. Det betyder, at det er arbejdsgiver, der jævnfør §5 skal/kan foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejder og agere herefter.

Samtidigt indikerer det, at Lederne ikke er en fagforening med overenskomst, men en interesseorganisation.

Individuel kontrakt
Hvad er konsekvenserne ved overgang til individuel ansættelse?

Da der ikke må ske forringelser i ansættelsen, er man som minimum fremover ansat på aftalerne, der fremgår af overenskomsten 2017/2020 samt eventuelle lokalaftaler. Overføres en medarbejder til individuel kontrakt i den efterfølgende overenskomstperiode 2020/2023, skal reglerne på overførselstidspunktet følges.

Ved forhandlingerne af overenskomst 2020/2023 blev der hovedsageligt aftalt regulering af tilskud til faglige klubber, Kompetencefonden samt lønregulering og procentregulering af fritvalgsordningen. Derfor drejer ændringen i ansættelsen sig væsentligst om disse to sidste emner.

Kort sagt fritvalgsprocenten ”fastfryses” ved tidspunkt for overførsel, og lønnen forhandles fremover i princippet individuelt, alt andet er som hidtil.

Ved en tvist vil fagforeningen fortsat kunne føre sager i henhold til aftalerne i ”overenskomsten”, men skal gøre dette under andre betingelser, men behandles ellers på samme måde som for nuværende.

Nyansatte
Nyansatte vil som udgangspunkt ikke have de rettigheder, der fremgår af overenskomsten, men som hovedregel er de omfattet af funktionærloven.

 


 

Overenkskomstforhandlinger

Forhandlinger
Den 19. februar præsenterede Dansk Industri og CO-industri gennembrudsforliget, som danner grundlag for de efterfølgende forhandlinger.

Med den høje inflation, der medfører et markant reallønstab samt regeringens forslag om afskaffelse af store bededag, er der store forventninger om væsentlige lønstigninger. De seneste tal viser, at reallønnen i 2022 er faldet med 5,2%. Kort sagt man kan slet og ret købe mindre for det, man tjener.

For nylig brød forhandlingerne i finanssektoren sammen, og årsagen var lønproblemet.

Udmelding fra Dansk Industri: Produktionsomkostningerne er stigende, og vi går en usikker tid i møde, hvorfor lønstigningerne må ”begrænses” for ikke at sætte gang i en løn-pris-spiral.

Vismændenes vurdering er, at der er råd til væsentlige lønstigninger i den nuværende situation, da indtjeningen har været god, og udlandets omkostninger også stiger.

Det er to parter med hver deres holdning, der skal nå til enighed ved forhandling. Arbejdsgivere taler altid om den usikre fremtid, og lønmodtagerne fokuserer bagudrettet på indtjening og inflation.

Forhandlingsforløb

  • CO-industri og Dansk Industri har lavet gennembrudsforliget den 19. februar. Dette forlig lægger niveauet for de efterfølgende forhandlinger, som nu for alvor går i gang
  • Overenskomsterne udløber 1. marts, og er der ikke opnået enighed udsættes konflikt af 2 gange 14 dage
  • Ultimo marts fremlægger Forligsmanden mæglingsforslag
  • Medio april foreligger resultat af urafstemning af mæglingsforslaget:
    • Stemmes JA – ny aftale
    • Stemmes NEJ – Storkonflikt efter 5 dage

Situationen kan ende i storkonflikt, hvilket vi sidst oplevede i 1998, og såfremt og hvis Finansforbundet bliver en del af denne, kan alle betalinger i Danmark stoppes.

 
Forlig for industriens ansatte – se hovedpunkterne her

I weekenden blev Dansk Industri og CO-industri enige om nye overenskomster på industriens område. Der er tale om en såkaldt gennembrudsoverenskomst, som danner udgangspunkt for de kommende overenskomstforhandlinger på resten af det private arbejdsmarked.

De ansatte i industrien kan se frem til at få mere i lønposen samt en række andre forbedringer.

Aftalen skal inden længe til afstemning blandt medlemmerne inden for overenskomstens område.

Se hovedpunkterne her

Hvad må min arbejdsgiver?

Må min arbejdsgiver fortælle andre, hvad jeg fejler? Må min arbejdsgiver ringe, når jeg er syg? Må min arbejdsgiver overvåge mig på jobbet? I dit arbejdsliv kan der opstå mange spørgsmål om, hvad din arbejdsgiver har ret til. Her giver vi dig svar på de mest almindelige spørgsmål.

Få styr på reglerne


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef