Kendelse i Voldgiftssag-AAB Kbh

Indledning
Den behandlede Voldgiftssag omhandler udelukkende Overenskomsten aftalt mellem fagforeningen og BL (Danmarks Almene Boliger), det vil sige almene boligselskaber der er medlem af BL. 

Ejendomsinspektørerne organiserer også medlemmer, der ikke er omfattet af denne overenskomst og dermed ikke umiddelbart er berørt af Voldgiftssagen. Det drejer sig om ansatte ved ungdomsboliger, kollegier, plejehjem, kommunale ejendomme, fondsejede udlejningsejendomme, almene boligafdelinger der ikke er medlem af BL mv.

Et problem er, at nogle administrationsselskaber også varetager administrationen af ikke almene boliger, men ejendomsinspektørerne ansættes under henvisning til overenskomsten inden for den almene sektor, men er reelt ansat på en individuel kontrakt.

Om afgørelsen får indflydelse på denne medlemsgruppes ansættelsesforhold drøftes for nuværende.

Voldgiftssagen
Som vi tidligere, gennem hele forløbet, har informeret om via Nyhedsbreve samt fremført på generalforsamlinger, har Services Forbundet for Faglig Puls/Inspektørerne anlagt en faglig Voldgift mod Dansk  Erhverv/AAB. Sagen blev mundtligt forhandlet den 13. og 21. december 2022, og Forbundet modtog kendelsen den 02. januar 2023 – efterfølgende er resultatet drøftet på møder 06.01 og 18.01 med hensyn til, hvilke konsekvenser afgørelsen har for den omhandlede medlemsgruppe.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en konkret ejendomsinspektør, med visse ledelseselementer i sin stilling, hvilket er normalt for ansættelsesforholdet, fortsat var omfattet af dækningsområdeformuleringen i den nye overenskomst. Det var Forbundets opfattelse at dette var tilfældet.

Vi fremførte; at med den pågældendes funktionsbeskrivelse kunne inspektøren ikke anses for at være en ledende medarbejder, ikke mindst da denne medarbejdergruppe ikke er repræsenteret i selskabets diverse lederfora.

Yderligere fremførte vi, at da medarbejderen er underlagt et meget præcist og ufleksibelt budget, er det udelukkende inspektørens opgave at eksekvere dette (sørge for at opgaverne rekvireres/udføres) jfr det besluttede, og derfor finder vi ikke at inspektøren har en dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter selskabet.

På den baggrund finder vi samlet, at medarbejderen er omfattet af dækningsområdet medens dennes leder ikke er omfattet.

Trods det af os fremførte, fandt opmanden, efter en samlet vurdering, at inspektøren kunne forlanges holdt uden for dækningsområdet, dette under henvisning til §5 i Hovedaftalen af 1973 mellem DA og LO, der trods suspension fortsat spiller en vis rolle i kraft af retspraksis.

§5 … funktionærer, som i forholdet over for de øvrige lønmodtagere er arbejdsgiverens tillidsmænd, kan forlanges holdt uden for…Overenskomstens dækningsområde 

Vi tager opmandens kendelse til efterretning men skal samtidig understrege, at vi fortsat nøje følger hvorledes Boligselskaberne fremover vil agere i forhold til dommen.

Måtte du opleve at blive ansat eller flyttet udenfor dækningsområdet, anbefaler vi, at du inden accept kontakter os, således at vi konkret kan vurdere om det pågældende Boligselskabs skøn i forhold til mængden og indhold af ledelsesopgaver måtte være korrekt.

Konsekvenser
Almene boligselskaber, der er medlem af BL, kan nu for hver enkelt ejendomsinspektør vurdere, om denne er omfattet af dækningsområdet ud fra den præmis der fremgår af dommen. Men der er følgende formalia der skal overholdes ved en eventuel overgang til individuel kontrakt.

Ejendomsinspektører der var omfattet af overenskomsten 2017/2020 skal minimum omfattes af de regler/aftaler der fremgår af denne overenskomst samt eventuelle lokalaftaler. Den pågældende må på ingen måde stilles ringere end hvad situationen var den 31.03.2020.

Ejendomsinspektører ansat uden for dækningsområdet efter 31.03.2020 skal nødvendigvis ikke ansættes på samme betingelser men mange har i stor træk fulgt denne MEN hvad der sker fremover er meget afhængig af arbejdsgivers holdning.

Sagsbehandling
Omfattet af overenskomsten 
Ved tvister følges de faglige regler med lokalmøde, mæglingsmøde, organisationsmøde mv

Individuel ansættelse
Ved tvister afholdes forhandlingsmøde og opnås der ikke enighed overgår sagen til advokat, hvilke udgifter afholdes af fagforeningen.

På bestyrelsen vegne
Preben Sørensen
Formand Inspektørerne

Kendelsen kan ses i sin fulde længde her (PDF)

<-- Tilbage