Dan en medarbejderklub

Oprettelse af klubber

- en vejledning fra Faglig Puls

Grundlaget:

Overenskomst for inspektører mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls, §20, stk. 13:

”Medarbejderne i boligorganisationen har ret til at slutte sig sammen i en faglig klub, hvor tillidsrepræsentanten er formand”.

Her kan du se listen over eksisterende arbejdsklubber.

Vedtægter for Faglig Puls:

Oprettelse af klubber
§ 15
Der kan oprettes klubber, èn for hvert arbejdssted/arbejdsområde, hvor flertallet stemmer derfor, og alle foreningens medlemmer skal være medlem af den oprettede klub.

Klubbens vedtægter må ikke være i strid med forbundets, landssammenslutningens eller afdelingens vedtægter, og klubberne skal i øvrigt rette sig efter de af Faglig Puls til enhver tid givne forskrifter.

Klubberne er forpligtet til på forlangende at indsende årsregnskab til Faglig Puls.

Faglig Puls har ret til at lade sig repræsentere ved klubbernes møder og generalforsamlinger, og klubberne er pligtige til at meddele Faglig Puls, hvornår møder eller generalforsamlinger finder sted, så betids, at Faglig Puls eventuelt kan sende repræsentation.

KLIK HER FOR AT SE DE KOMPLETTE VEDTÆGTER (PDF)

Fremgangsmåde:

Vi ved, at mange har erfaring fra forskellige dele af foreningslivet og bestyrelsesarbejde i forbindelse hermed og derfor nok kender til mange af de ting, der er nævnt efterfølgende.

Vi har imidlertid lagt vægt på, at også ”novicer” skulle kunne drage nytte af vejledningen.

Klubben skal formelt oprettes:


Dette sker ved indkaldelse til en stiftende generalforsamling med et passende varsel – for eksempel 14 dage. Der er ingen formelle regler på dette område, men det er vigtigt, at sikre sig, at alle medlemmer af Faglig Puls får tilbuddet om at deltage.

På den stiftende generalforsamling bør vælges en dirigent / ordstyrer og en referent.

Første punkt skal være godkendelse af vedtægter (Forslag til vedtægter, som kan tilrettes, er vedlagt.) Når vedtægterne er godkendt træder de i kraft straks, da valg, fastsættelse af kontingent m.v. sker efter vedtægterne.

Formand er ikke på valg, jf. aftalegrundlaget.

Der skal vælges en kasserer til at varetage klubbens økonomi.

Herudover skal der vælges et antal bestyrelsesmedlemmer, der naturligvis vil variere alt efter, hvor mange medlemmer der er tale om.

 Bestyrelsen (formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer) bør være et ulige antal.

Efter generalforsamlingen skal det meddeles boligselskabet, at klubben er stiftet og hvilke personer bestyrelsen består af.

I samme forbindelse kan der så anmodes om udbetaling af det tilskud klubben er berettiget til jf. overenskomsten mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls,  §20, stk. 12.

Klubben bør få etableret en foreningskonto. I den forbindelse bør bestyrelsen beslutte, om andre end kassereren skal have adgang til kontoen.

Klubben bedes sende et eksemplar af vedtægterne til Faglig Puls.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Faglig Puls på  tlf. 7015 4480 eller mail til fagligpuls@forbundet.dk

<-- Tilbage